Montáž a nastavenie mechatroniky Powershift

  1. Natočiť dierku v otočnom kolese do dierky v plaste (posvietiť si do dierky v plaste baterkou, kým sa dierky neprekryjú) – viď obrázok

2. Vložiť do dierok vrták 4 mm a tým zaistiť otočné koliesko proti posunutiu

3. Do prevodovky pod mechatroniku vložiť nové kovové tesnenia

4. Zaradiť v prevodovke stupeň D buď radiacou pákou, alebo pri odpojenom tiahle od páky priamo na prevodovke voličom ( postupnosť polohy páky od plastového krytu pri radení je P, R, N, D, S – čiže dať páku radenia do krajnej polohy od Vás do polohy S a vrátiť o jednu polohu späť do D) – viď obrázok

5. Vložiť zaistenú mechatroniku do prevodovky

6. Zaistiť konektor skrutkami 2x Torx 25 (A) + 1x dlhá skrutka M10 (B)

7. Vytiahnuť zaistovací kolík – vrták, zapojiť konektor snímača otáčok dvojspojky (C), pripevniť mechatroniku 11x skruktou Torx 30 (D)

8. Namontovať plastový kryt mechatroniky (vymeniť po obvode gumené tesnenie za nové)